Skip to content
Yana_Panfilova

Панфилова Яна

Яне 22 года, она украинка и имеет степень бакалавра социальной работы (Академия труда, социальных отношений и туризма). Председатель правления Объединения подростков и молодежи «Teenergizer» с 2015 года. Работает в сфере поддержки и защиты прав уязвимых подростков уже на протяжении семи лет в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, является автором доклада «Основные препятствия для тестирования на ВИЧ подростков в Украине, России и Грузии».

Яна родилась с ВИЧ. Когда ей было 10 лет, она узнала свой ВИЧ-статус. В 13 лет она открыто выступила на международной конференции «Дети и ВИЧ» от имени подростков, живущих с ВИЧ, в Восточной Европе и Центральной Азии. Кроме того, в результате открытого выступления о ее ВИЧ-статусе в Молдове и адвокации в июне 2013 года Министерство здравоохранения ввело пособие по инвалидности для всех ВИЧ+ детей.

Также по результатам открытого выступления на расширенном заседании Координационного комитета по профилактике ВИЧ в Свердловской области (Россия) в декабре 2013 года и других адвокационных мероприятий было принято решение обратить особое внимание государственных структур на молодежь, которая живет с ВИЧ. Яна говорила о ВИЧ+ подростках из региона ВЕЦА на Встрече высокого уровня по вопросам ВИЧ/СПИДа Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году и была панелисткою на 22-й Международной конференции по СПИДу в Амстердаме в 2018 году.

Во время своей сессии «Адвокация и мобилизация подростков и молодежи в Украине» Яна расскажет об актуальных проблемах среди подростков и молодежи, а также о том, какие пути их решения есть на государственном уровне. Сессия начнется 17 сентября в 16:25.

Yana_Panfilova

Панфілова Яна

Яні 22 роки, вона українка і має ступінь бакалавра соціальної роботи (Академія праці, соціальних відносин і туризму). Голова правління Об’єднання підлітків та молоді «Teenergizer» з 2015 року. Працює у сфері підтримки та захисту прав уразливих підлітків вже впродовж семи років у регіоні Східної Європи та Центральної Азії, є авторкою доповіді «Основні перешкоди для тестування на ВІЛ підлітків в Україні, Росії та Грузії». 

Яна народилася з ВІЛ. Коли їй було 10 років, вона дізналася свій ВІЛ-статус. У 13 років вона відкрито виступила на міжнародній конференції «Діти та ВІЛ» від імені підлітків, які живуть з ВІЛ, у Східній Європі та Центральній Азії. Крім того, в результаті відкритого виступу про її ВІЛ-статус у Молдові та адвокації у червні 2013 року Міністерство охорони здоров’я запровадило допомогу по інвалідності для всіх ВІЛ+ дітей. 

Також за результатами відкритого виступу на розширеному засіданні Координаційного комітету з профілактики ВІЛ у Свердловській області (Росія) у грудні 2013 року та інших адвокаційних заходів було прийнято рішення звернути особливу увагу державних структур на молодь, яка живе з ВІЛ. Яна говорила про ВІЛ+ підлітків з регіону СЄЦА на Зустрічі високого рівня з питань ВІЛ/СНІДу Генеральної Асамблеї ООН у 2016 році і була панелісткою на 22-й Міжнародній конференції зі СНІДу в Амстердамі у 2018 році. 

Під час своєї сесії «Адвокація та мобілізація підлітків та молоді в Україні» Яна розкаже про актуальні проблеми серед підлітків та молоді, а також про те, які шляхи їх вирішення є на державному рівні. Сесія розпочнеться 17 вересня о 16:25.